Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie

Uchwała nr 6/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) Senat Uczelni Collegium Intermarium ustala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone na Uczelni Collegium Intermarium (dalej: Uczelnia) na kierunku Prawo.
 2. Rektor ustali w drodze zarządzenia:

1) harmonogram przebiegu rejestracji i rekrutacji na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022, z zastrzeżeniem, że rekrutacja rozpocznie się nie później niż 30 czerwca 2021 r., a zakończy nie później niż z dniem 30 września 2021 r.;

2) limit przyjęć na kierunek Prawo w roku akademickim 2021/2022;

3) przewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej;

4) termin i miejsce przeprowadzania egzaminów wstępnych;

5) termin i miejsce składania dokumentów przez osoby ujęte na sporządzonej przez wydziałową komisję rekrutacyjną liście rankingowej na studia;

6) szczegółowe zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rekrutacji.

§ 2

 1. O przyjęcie na jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „stara matura”, świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) tzw. „nowa matura” bądź inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).
 2. Obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów z „nową maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów ustawy. W innym przypadku nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej, a w przypadku jego braku, właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji oświatowej ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.
 3. Studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, a także cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7) cudzoziemcy, posiadający ważną Kartę Polaka;

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin.

 • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż zasady obowiązujące obywateli polskich w przypadkach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli wykażą się udokumentowaną znajomością języka polskiego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do znajomości języka polskiego przez kandydata, rektor może zdecydować o przeprowadzeniu w toku rekrutacji dodatkowego egzaminu z języka, obok egzaminu wstępnego. Zasady przeprowadzenia dodatkowego egzaminu z języka określa się w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 3

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez Uczelnię.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji. Pisma doręczone kandydatowi w ten sposób uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przy zakładaniu konta w elektronicznym systemie rekrutacji, kandydat wyraża zgodę na powyższy sposób doręczania pism.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość, o ile postanowienia uchwały lub odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zastosowanie środków komunikacji, o których mowa, nie wyłącza obowiązku komunikacji z kandydatem za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 4. Decyzje o odmowie przyjęcia na studia oraz w sprawie odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia są doręczane kandydatowi na piśmie.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

§ 4

 1. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenie do indywidualnego konta rejestracyjnego w tym systemie wyników ze świadectwa dojrzałości bądź innego dokumentu stanowiącego podstawę udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 1. Celem postępowania rekrutacyjnego jest wybór kandydatów do podjęcia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo.
 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

1) konkurs świadectw oraz

2) egzamin wstępny.

§ 5

 1. Konkurs świadectw polega na przeliczeniu wyników, ujętych na świadectwach lub innych dokumentach, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478), posiadanych przez kandydatów, w związku z ich udziałem w egzaminie maturalnym lub innym równoważnym egzaminie, na punkty rekrutacyjne, z uwzględnieniem § 6, oraz sporządzeniu listy, obejmującej oznaczenie kandydatów i liczby uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych.
 2. W konkursie świadectw uwzględniane są wyniki uzyskane przez kandydata ze wskazanych przez niego czterech spośród następujących przedmiotów:

1) język polski;

2) matematyka;

3) język obcy nowożytny;

4) historia;

5) wiedza o społeczeństwie;

6) geografia;

7) filozofia.

 1. Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

1) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

2) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 1. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) są przeliczane na punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględnia się średnią z obu ocen.
Ocena (skala 1-6)Punkty rekrutacyjneOcena (skala 2-5)Punkty rekrutacyjne
celujący (6)200
bardzo dobry plus (5+)180
bardzo dobry (5)160bardzo dobry (5)200
dobry plus (4+)135dobry plus (4+)160
dobry (4)115dobry (4)115
dostateczny plus (3+)95dostateczny plus (3+)75
dostateczny (3)75dostateczny (3)30
dopuszczający plus (2+)50
dopuszczający/mierny (2)30niedostateczny (2)0
 1. Kandydatom posiadającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przelicza się zgodnie z tabelą:
Dyplom IB Poziom SLPunkty rekrutacyjneDyplom IB Poziom HLPunkty rekrutacyjne
71007200
6866172
5725144
4584116
344388
230260
1010
 1. Kandydatom posiadającym dyplom matury europejskiej European Baccalaureate wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przelicza się zgodnie z tabelą:
Dyplom EB poziom podstawowyPunkty rekrutacyjneDyplom EB poziom rozszerzonyPunkty rekrutacyjne
9,51 – 10,001009,51 – 10,00200
9,01 – 9,50909,01 – 9,50180
8,51 – 9,00808,51 – 9,00160
8,01 – 8,50708,01 – 8,50140
7,51 – 8,00607,51 – 8,00120
7,01 – 7,50507,01 – 7,50100
6,51 – 7,00406,51 – 7,0080
6,00 – 6,50306,00 – 6,5060
0,00 – 5,9900,00 – 5,990
 1. Osoby dysponujące dyplomem zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i niedysponujące na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie innych ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji. Jeżeli dyplom zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej uzyskany jest przez kandydata po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, na studia kwalifikuje rektor.
 2. Kandydatom posiadającym dyplom ukończenia szkoły w innym państwie Unii Europejskiej, w USA lub Kanadzie, równorzędny świadectwu polskiej szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujący na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów rekrutacyjnych określa się na podstawie ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji, zgodnie z tabelą:
USA i KanadaIrlandiaHolandia, WłochyHiszpaniaDaniaNiemcy, Austria, Czechy, SłowacjaPunkty rekrutacyjne
A * , A+excellentA21010131200
AA1121,1-1,5180
B+B31,6-2,0160
BaboveaverageB29911160
B-B1102,1-2,5135
C+C3889135
CaverageC27782,6-3,0115
C-C1115
D+D373,1-3,595
DbelowaverageD26663,6-4,075
E+D150
Eminimumpass ingE530
F, GfailureF1-51-41-550
 1. Kandydatom posiadającym dyplom ukończenia szkoły na Ukrainie, Białorusi, w Rosji lub Kazachstanie równorzędny świadectwu polskiej szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujący na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów rekrutacyjnych określa się na podstawie ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji, zgodnie z tabelą:
UkrainaRosja, Białoruś i KazachstanPunkty rekrutacyjne
Skala 2 – 5Skala 1-12Skala 2 – 5Skala 2-10
512510200
119170
108155
4947130
86110
7590
363470
5350
21-4220
 1. W przypadku braku przelicznika, sposób przeliczenia wyników na liczbę punktów rekrutacyjnych określa dziekan po akceptacji rektora.

§ 6

Dokonując przeliczenia wyników ujętych na świadectwach lub w innych dokumentach, o których mowa w § 5, uwzględnia się następujące zasady:

1) kandydatom dysponującym wynikami z egzaminu z tego samego przedmiotu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;

2) w przypadku wyników z egzaminu maturalnego wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%;

3) wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na wynik poziomu rozszerzonego według wzoru: R = 4/3D, gdzie R stanowi wynik na poziomie rozszerzonym (%), a D – wynik matury dwujęzycznej (%). Wynik R należy zaokrąglić do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%;

4) obywatele polscy oraz cudzoziemcy dysponujący świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły średniej bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego, mogą być kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej z języka będącego językiem urzędowym w danym państwie, który to język zastępuje w tym przypadku język polski na wszystkich kierunkach. W takim przypadku wskazani obywatele polscy oraz cudzoziemcy zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego, lub do zaliczenia egzaminu ze znajomości języka polskiego przed językową komisją uzupełniającą, powołaną przez rektora. O zasadach dokumentowania znajomości języka polskiego oraz zasadach działania językowej komisji uzupełniającej decyduje rektor w drodze zarządzenia. Postanowienia § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio;

5) laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego lub w roku go poprzedzającym, z właściwego przedmiotu uwzględnianego w konkursie świadectw otrzymują 200 punktów rekrutacyjnych, pod warunkiem przedłożenia wydziałowej komisji rekrutacyjnej dokumentów poświadczających posiadanie statutu laureata lub finalisty.

§ 7

 1. Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
 2. W zarządzeniu o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego rektor wskazuje, czy dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu za pomocą komputera lub innego urządzenia, wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i wideo w czasie rzeczywistym (urządzenie do komunikacji dwustronnej).
 3. O terminie i miejscu egzaminu wstępnego kandydat jest indywidualnie informowany za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub za pomocą innych środków porozumiewania na odległość. Na wniosek kandydata przewodniczący komisji rekrutacyjnej, po uzyskaniu zgody rektora, może wyznaczyć inny termin egzaminu lub dopuścić przeprowadzenie egzaminu za pomocą urządzenia do komunikacji dwustronnej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 12.
 4. Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej, w języku polskim. Za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej egzamin może odbyć się w innym języku.
 5. Komisja rekrutacyjna przeprowadzająca egzamin wstępny składa się co najmniej z 3 osób, w tym dziekana Wydziału Prawa lub osoby przez niego wyznaczonej, członka władz rektorskich oraz pracownika badawczo-dydaktycznego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4. Członkowie komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny są jednocześnie członkami wydziałowej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5.
 6. Przeprowadzeniem egzaminu wstępnego kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej, którym jest dziekan Wydziału Prawa lub wyznaczona przez niego osoba. Sekretarzem komisji jest osoba wskazana przez dziekana lub wyznaczoną przez niego osobę.
 7. Egzamin wstępny trwa nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 30 minut.
 8. W toku egzaminu wstępnego kandydat powinien wykazać się zrozumieniem tekstu, argumentacją i możliwością przedstawienia logicznego wywodu w zakresie dwóch wybranych przez siebie lektur lub fragmentów nie mniejszych niż rozdział lub analogiczna jednostka redakcyjna, spośród listy zamieszczonej na stronie internetowej Uczelni.
 9. Komisja rekrutacyjna uwzględnia w toku oceny m.in. kulturę języka, umiejętność argumentowania oraz prezentowania swojego stanowiska.
 10. Każdy z członków komisji dokonuje niezależnej oceny odpowiedzi udzielonych przez kandydata w zakresie od 1 do 6 z tym, że 1 to ocena najniższa, a 6 to ocena najwyższa.
 11. Sekretarz pod nadzorem przewodniczącego komisji dokonuje obliczenia średniej z ocen, które zostały przyznane przez poszczególnych członków komisji, oraz zaokrągla uzyskany wynik do drugiego miejsca po przecinku, a następnie przemnaża go przez 100 i uzyskaną w ten sposób liczbę punktów dodaje do liczby punktów uzyskanych przez kandydata z konkursu świadectw.
 12. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna, za zgodą rektora, może zastosować inną niż ustalona formę sprawdzenia wiedzy w ramach egzaminu wstępnego.
 13. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzi, rektor może w drodze zarządzenia dokonać zmiany zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego.
 14. Z egzaminu wstępnego sporządza się protokół. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być wyjaśnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 8

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 12, po przeprowadzeniu konkursu świadectw oraz egzaminów wstępnych:

1) sporządza zbiorczy protokół zawierający informację o ostatecznej liczbie punktów rekrutacyjnych, stanowiącej sumę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów z konkursu świadectw oraz egzaminu wstępnego;

2) ogłasza listę rankingową kandydatów;

3) podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ostateczną liczbę punktów rekrutacyjnych;

4) zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji;

5) przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia;

6) potwierdza zgodność danych zawartych w elektronicznym systemie rekrutacji z przedłożonymi dokumentami.

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna doręcza decyzję o odmowie przyjęcia na studia wszystkim kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia.
 2. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest podpisywana przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej niezwłocznie przekazuje rektorowi podpisany protokół zbiorczy z postępowania rekrutacyjnego oraz listę osób przyjętych na studia.

III. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 9

 1. Odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia składa się do rektora za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 3. Decyzje wydane przez rektora w toku postępowania odwoławczego są ostateczne.
 4. Wniesienie odwołania wymaga zachowania formy pisemnej.

IV. UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 10

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostają niewykorzystane miejsca na studia, rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
 2. W razie braku wniosku dziekana rekrutacja zostaje zakończona.
 3. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W takim przypadku § 9 stosuje się odpowiednio.

V. DOKUMENTY

§ 11

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia przez wydziałową komisję rekrutacyjną składają w miejscu i terminie oraz trybie określonym przez rektora następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, uzupełniony i odręcznie podpisany przez kandydata;

2) jedną fotografię, w rozmiarze 35×45 mm, zgodną z wymogami mającymi zastosowanie do wydawania dowodów osobistych;

3) kserokopię dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, poświadczonego klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.

 1. Kandydaci nieposiadający legitymacji studenckiej:

1) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz

2) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na indywidualne konto rejestracyjne w elektronicznym systemie rekrutacji.

 1. Kandydaci będący cudzoziemcami poza dokumentami wskazanymi w ust. 1 i 2 składają:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U z 2005 r., nr 112, poz. 938);

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub innego dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, jego legalizacji lub apostille (jeśli sporządzone w języku innym niż polski), przygotowane przez tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości lub przez zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej;

3) kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: kopię wizy, karty stałego pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polski, bądź kopie dokumentu potwierdzającego status prawny posiadany przez kandydata w Rzeczpospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

5) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, np. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego czy potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 1. Kandydaci składając dokumenty okazują do wglądu dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający zweryfikowanie tożsamości oraz oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem pełnomocnika, okazuje on dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez kandydata w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 2. Na wniosek kandydata, który został zakwalifikowany na studia, wydziałowa komisja rekrutacyjna, po zyskaniu zgody rektora, może określić indywidualny termin lub tryb składania dokumentów.
 3. Niezłożenie dokumentów wymienionych w ust. 1-3, w terminie wyznaczonym lub indywidualnie określonym, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów. W takim przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Decyzja, o której mowa, jest podpisywana przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

VI. WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 12

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 2. Członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej są powoływani imiennie zarządzeniem rektora.
 3. Spośród członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej rektor wskazuje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, członków komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne.
 4. Wydziałową komisję rekrutacyjną tworzą:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) pozostali członkowie.

 • Pozostałymi członkami komisji mogą być egzaminatorzy, dysponujący niezbędnymi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, niebędący pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uczelni, jeżeli zostaną powołani przez rektora do komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne. Egzaminatorzy są w pracach komisji traktowani na równych zasadach z pracownikami badawczo-dydaktycznymi.
 • Wynagrodzenia przewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków komisji rekrutacyjnej odrębnie określa rektor, mając na względzie nakład sił, koniecznych do realizacji zadań komisji.
 • Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

2) kontakt z kandydatami na studia, w tym udzielanie informacji na temat studiów;

3) weryfikacja faktu uiszczenia przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej;

4) przygotowywanie bieżących informacji i zestawień danych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb rektora lub innych organów Uczelni;

5) inne zadania określone przez rektora w drodze zarządzenia.

 1. Kadencja wydziałowej komisji rekrutacyjnej rozpoczyna się z dniem powołania pierwszego jej członka, a kończy z dniem 15 października 2021 r. z tym, że rektor może zarządzeniem przedłużyć kadencję komisji w przypadkach uzasadnionych przebiegiem rekrutacji.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc przewidzianych zarządzeniem rektora, z zastrzeżeniem § 10 oraz po zawiadomieniu pozostałych kandydatów o odmowie przyjęcia na studia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje rektor.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Uczelni Collegium Intermarium

dr Tymoteusz Zych