Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Uchwała nr 7/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) Senat Uczelni Collegium Intermarium ustala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 odbywające się na Uczelni Collegium Intermarium (dalej: Uczelnia).
 2. Listę kierunków studiów podyplomowych, na które prowadzona jest rekrutacja w roku akademickim 2021/2022, określają odrębne przepisy.
 3. Wstęp na studia podyplomowe jest wolny.
 4. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie dokumentów wymienionych w § 2, złożonych przez kandydatów w terminie określonym w § 5.
 5. Przebieg rekrutacji koordynuje kierownik właściwych studiów podyplomowych.

§ 2

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci będący zarówno obywatelami polskimi jak i cudzoziemcami, którzy posiadają kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji (dalej: PRK) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
 2. Kwalifikacja pełna na poziomie 6. PRK jest uzyskiwana w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Uzyskanie kwalifikacji, o której mowa, potwierdza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 3. Kwalifikacja pełna na poziomie 7. PRK jest uzyskiwana w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Uzyskanie kwalifikacji, o której mowa, potwierdza dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dyplomy potwierdzające nadanie kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6. lub 7. PRK, zgodne z art. 8 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 226 z późn. zm.), są wydawane przez uprawnioną do tego uczelnię działającą w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
 5. 5.       Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.

 • Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów, jeżeli:

1) instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:

a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub

b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji;

2) program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie.

 • Dyplom ukończenia studiów za granicą inny niż dyplom, o którym mowa w ust. 5, może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
 • W przypadku powzięcia wątpliwości co do statusu uczelni, która wydała dyplom, lub zgodności programu studiów z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie, kierownik studiów podyplomowych podejmuje niezbędne działania, konieczne do wyjaśnienia wątpliwości, w razie potrzeby współdziałając z rektorem.

§ 3

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji. Pisma doręczone kandydatowi w ten sposób uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przy zakładaniu konta w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wyraża zgodę na powyższy sposób doręczania decyzji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 4

 1. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 1. Kandydat spełniający warunki formalne dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, składa komplet dokumentów, o których mowa w § 6, w terminie i miejscu określonym przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z rektorem.
 2. Kierownik studiów podyplomowych, działając na wniosek kandydata, może indywidualnie określić miejsce, termin i tryb składania dokumentów.

§ 5

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się do momentu wypełnienia limitu miejsc, przewidzianego dla danego kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w okresie:

1) od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. – w odniesieniu do studiów podyplomowych rozpoczynających się w semestrze zimowym;

2) od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – w odniesieniu do studiów podyplomowych rozpoczynających się w semestrze letnim.

 1. Rektor, działając na wniosek właściwego kierownika studiów podyplomowych, może zmienić okres prowadzenia rekrutacji na określonym kierunku studiów.

§ 6

 1. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów:

1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;

2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata;

4) nauczyciele będący kandydatami na kierunek kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki przedstawiają zaświadczenie od dyrektora szkoły, że są nauczycielami.

 1. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w języku polskim, kandydaci będący cudzoziemcami, poza dokumentami wskazanymi w ust. 1, składają pisemne oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 2. Dokumenty zagraniczne przyjmowane są wyłącznie po poddaniu ich legalizacji lub zaopatrzeniu w klauzulę apostille.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkładane są w tłumaczeniu na język polski, dokonanym przez tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości lub przez zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Kandydaci składając dokumenty okazują do wglądu dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający zweryfikowanie tożsamości oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem pełnomocnika, okazuje on dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez kandydata w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w tym paragrafie, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów podyplomowych.
 6. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, kandydat odbiera złożone przez siebie dokumenty w miejscu i terminie określonym przez kierownika studiów podyplomowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuruchomieniu studiów.

§ 7

Wysokość opłaty rekrutacyjnej za studia podyplomowe oraz pozostałych opłat związanych z kształceniem na studiach podyplomowych, określają odrębne przepisy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych po uzgodnieniu z rektorem.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Uczelni Collegium Intermarium

dr Tymoteusz Zych