Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Uchwała nr 10f/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 pkt 16 Statutu Uczelni Collegium Intermarium, Senat Uczelni Collegium Intermarium uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Uchwała nadaje niniejszy Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. Dobra intelektualne/niematerialne – przedmioty własności intelektualnej, podlegające ochronie prawnej, w tym: utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych, programy komputerowe i bazy danych, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie, znaki towarowe; oznaczenia geograficzne pochodzenia towarów i usług, topografie układów scalonych, firma, know-how, inne wyniki pracy intelektualnej;
 4. Pracownik – osoba pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 6. Uczelnia – uczelnię Collegium Intermarium z siedzibą w Warszawie (00-378), przy ul. Stefana Jaracza 10/1, wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod nr 385;
 7. Utwór naukowy – utwór, który stanowi rezultat aktywności naukowej, w szczególności: artykuły naukowe, rozprawy naukowe, referaty, monografie, podręczniki, sylabusy prace dyplomowe;
 8. Twórca – osoba, która jest autorem lub współautorem utworu.

II. ZAKRES PODMIOTOWY

§ 2

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Pracowników Uczelni, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których zakres obowiązków w całości lub w części polega na świadczeniu pracy o charakterze intelektualnym.
 2. Do pozostałych Pracowników postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli wynika to z umów będących podstawą ich zatrudnienia lub gdy wyrażą na to pisemną zgodę.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się także do doktorantów, studentów, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących oraz innych osób niepozostających z Uczelnią w stosunku pracy, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między nimi a Uczelnią.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 3

Postanowienia Regulaminu stosuje się do Dóbr intelektualnych, w tym Utworów naukowych jak i ich materialnych nośników:

 1. uzyskanych w trakcie prac badawczych realizowanych w Uczelni, w tym uzyskanych przez Pracowników w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
 2. jeżeli powstały przy wsparciu Uczelni – w tym w ramach jednej z jednostek organizacyjnych Uczelni o charakterze badawczym;
 3. w przypadku praw przeniesionych na Uczelnię.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZELNI I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY I KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH, PRAW POKREWNYCH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

§ 4

 1. Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji lub innego sposobu rozpowszechniania Utworu naukowego z zastrzeżeniem, że Uczelni przysługuje pierwszeństwo opublikowania Utworu naukowego Pracownika będącego nauczycielem akademickim. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu, nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia Utwór naukowy nie został opublikowany.
 2. Decyzja Twórcy o przekazaniu utworu (także Utworu naukowego) Uczelni stanowi jednocześnie wyraz zgody na udostępnienie utworu publiczności w miejscu i formie wybranym przez Uczelnię. Jeżeli Twórca uzna za celowe, biorąc pod uwagę własny rozwój naukowy, opublikowanie utworu w wydawnictwie specjalistycznym niebędącym wydawnictwem Uczelni, Uczelnia wyrazi na to zgodę pod warunkiem umieszczenia na publikacji obok nazwiska Twórcy pełnej nazwy Uczelni, chyba że byłoby to niezgodne z interesem Uczelni.
 3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu naukowego stanowiącego przedmiot praw autorskich przysługują Twórcy.
 4. Autorskie prawa majątkowe do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych Pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi, Uczelnia nabywa z chwilą przyjęcia utworu, autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron i w tych granicach przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych następuje na następujących polach eksploatacji:
 5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet), udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub w czasie określonym (tj. bez możliwości wyboru miejsca lub czasu), udostępnianie utworu w taki sposób, aby niektóre osoby mogły mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. umieszczenie utworu na stronie internetowej biblioteki cyfrowej i udostępnienie go odpłatnie lub nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom lub określonej ich kategorii, np. uczelniom wyższym lub bibliotekom);
 9. umieszczenie utworu lub jego części w zbiorowej publikacji.
 10. Uczelnia nabywa również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych utworów, tj. prawa do korzystania i rozporządzania ich opracowaniami (tj. w szczególności do ich tłumaczenia, przeróbki, adaptacji) oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami w zakresie Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych, o którym mowa w ust. 3.
 11. Pracownik będący nauczycielem akademickim upoważnia Uczelnię do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do tych utworów prawa w zakresie:
 12. określania terminu i sposobu pierwszego udostępnienia go publiczności;
 13. podejmowania decyzji o łączeniu go z innymi utworami, dokonywaniu zmian redakcyjnych, wykorzystywaniu jedynie jego fragmentów, dostosowywaniu do wykorzystania w mediach elektronicznych;
 14. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu;
 15. tłumaczenia utworu na inne języki oraz publikacji tego tłumaczenia.
 16. Publikując utwór naukowy Pracownik będący nauczycielem akademickim jest obowiązany do umieszczania obok swojego nazwiska jako Twórcy nazwy „Uczelnia Collegium Intermarium” (afiliacja).

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZELNI I TWÓRCÓW W ZAKRESIE OCHRONY I KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH, PRAW POKREWNYCH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

§ 5

 1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Twórca udziela zgody Uczelni (i podmiotom przez Uczelnię upoważnionym) na dokonywanie w okresie 20 lat od dnia przyjęcia utworu zmian, takich jak korekty, poprawki stylistyczne, zmiany redakcyjne, zmiany układu tekstu oraz formatowanie tabel, schematów i rysunków. Twórca zobowiązuje się również do niepowielania (ponownego publikowania) utworu lub jego części przez ww. okres w jakiejkolwiek formie bez zgody Uczelni.
 2. W związku z nabyciem przez Uczelnię autorskich praw majątkowych do utworu, Twórcy niebędącemu Pracownikiem Uczelni przysługuje wynagrodzenie, którego kwotę określa pisemna umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Twórcą.
 3. Jeżeli nie postanowiono inaczej Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych Twórcy w zakresie, o którym mowa w §4 Regulaminu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZELNI I STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW W ZAKRESIE OCHRONY I KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH, PRAW POKREWNYCH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

§ 6

 1. Prawa osobiste i majątkowe do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych stworzonych przez Studentów i Doktorantów należą co do zasady do Twórców.
 2. Uczelnia nabywa prawa majątkowe do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych stworzonych przez Studentów i Doktorantów na podstawie zawartej z nimi umowy.
 3. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej Studenta i Doktoranta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba, że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.
 4. Student i Doktorant zobowiązują się przenieść i przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do wszystkich Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych przyszłych (innych niż prace dyplomowe), które stworzy w ramach koła naukowego lub opieki mentorskiej zapewnionej przez Uczelnię, w tym w szczególności artykułów, referatów, prac zaliczeniowych i innych. Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje z chwilą przyjęcia utworu.
 5. Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe do Dóbr intelektualnych i Utworów naukowych, o których mowa w ust. 4 w zakresie, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

VIII. ZASADY KOMERCJALIZACJI

§ 7

 1. Dobra niematerialne stanowiące przedmiot praw Uczelni mogą być komercjalizowane.
 2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji, stosownie do decyzji właściwych władz Uczelni (Rektora) są:
 3. udostępnienie Dóbr niematerialnych osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie im licencji do korzystania z Dóbr niematerialnych;
 4. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia;
 5. utworzenie odrębnego podmiotu (spółki celowej) z udziałem Uczelni, który zajmować się będzie komercjalizacją Dóbr niematerialnych.
 6. Twórcy nie wolno bez pisemnej zgody Rektora lub udziału upoważnionego przedstawiciela Uczelni podejmować żadnych zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie gospodarczego wykorzystania Dóbr niematerialnych, w szczególności upoważniać do korzystania z nich w drodze licencji, uczestniczyć w porozumieniach dotyczących ich komercjalizacji, wykorzystywać ich w działalności poza Uczelnią

§ 8

 1. Podział korzyści majątkowych uzyskanych przez Uczelnię, w rezultacie wykorzystywania Dóbr niematerialnych, w szczególności w postaci opłat licencyjnych, udziału w korzyściach ze stosowania utworu, projektu wynalazczego lub rozwiązania innowacyjnego przez osobę współuprawnioną, zapłaty za przeniesienie prawa, dokonany zostaje według następujących zasad:
 2. dla jednostki organizacyjnej Uczelni, w której utwór, projekt wynalazczy lub dane rozwiązanie innowacyjne powstało – do 15%;
 3. na nagrody dla osób współpracujących przy wdrożeniu – do 35%;
 4. z przeznaczeniem na działalność innowacyjną, prowadzoną przez Uczelnię – co najmniej 50%.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Twórcy, umowa może przewidywać inne zasady i proporcje podziału, o którym mowa w ust. 1.
 6. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dochodów z tytułu korzystania z projektu wynalazczego, utworu lub rozwiązania innowacyjnego we własnym zakresie, Uczelnia zobowiązana jest do wypłacenia twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Senatu Uczelni.
 2. Decyzje w sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a związanych z zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi podejmuje Rektor lub Prorektor ds. Nauki.

Wynik głosowania: w głosowaniu jawnym oddano … głosy: … głosy ZA, … głosów PRZECIW, … głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Decyzja: Uchwała została przyjęta.

Rektor Uczelni Collegium Intermarium

dr Tymoteusz Zych