Jesteś tutaj: Bip -> Regulamin studiów
Regulamin studiów

Załącznik do uchwały nr 4/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN STUDIÓW

UCZELNI

COLLEGIUM INTERMARIUM

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja studiów
 3. Przyjęcie na studia
 4. Prawa i obowiązki studenta
 5. Zaliczenie przedmiotów
 6. Zakończenie studiów
 7. Przepisy końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin studiów na Uczelni Collegium Intermarium stosuje się do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych jako jednolite studia magisterskie albo studia pierwszego i drugiego stopnia, a także do osób odbywających na Uczelni Collegium Intermarium studia w ramach programów wymiany studentów.
 2. Organizacja studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów mogą zostać określone na mocy porozumień zawartych z innymi podmiotami.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Uczelnia – Uczelnia Collegium Intermarium,
 2. Rektor – Rektor uczelni Collegium Intermarium,
 3. Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.),
 4. Statut – Statut Uczelni Collegium Intermarium,
 5. Regulamin – Regulamin Uczelni Collegium Intermarium,
 6. punkty ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ang. European Credit Transfer and Accumulation System) – punkty służące do zaliczania przedmiotu, stanowiące miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się,
 7. sylabus przedmiotu – opis programu nauki poszczególnych przedmiotów,
 8. program studiów – dokument zawierający opis efektów uczenia się o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz liczbę przypisanych do zajęć punktów ECTS,
 9. plan studiów – harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia,
 10. efekty uczenia się – wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się.

§ 3

 1. Studia prowadzi Uczelnia.
 2. Studia w Uczelni są odpłatne.
 3. Językiem wykładowym w Uczelni jest język polski.
 4. Za zgodą Rektora mogą być prowadzone w Uczelni kierunki studiów lub wybrane zajęcia, egzaminy i zaliczenia w innym języku niż język polski.
 5. Wysokość opłat za usługi edukacyjne i zasady ich pobierania określa Prezydent po zasięgnięciu opinii samorządu studentów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 30 dni uważa się za wyrażenie zgody.
 6. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Wzór umowy, o której mowa w ust. 6, określa Prezydent.
 8. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

 1. Rektor jest przełożonym studentów.
 2. Rektor kieruje działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą Uczelni.
 3. Od decyzji administracyjnych wydanych w indywidualnej sprawie studenta w pierwszej instancji przysługuje prawo wystąpienia do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. Od pozostałych rozstrzygnięć przysługuje odwołanie do rektora wniesione w terminie 14 dni od doręczenia rozstrzygnięcia lub jego ogłoszenia. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie podejmuje Rektor jest ono ostateczne.

§ 5

 1. Jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział.
 2. Wydziałem kieruje dziekan.
 3. Dziekan jest przełożonym studentów wydziału.
 4. Na wydziale mogą być powołani Prodziekani, w tym prodziekan do spraw studenckich.

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 5

 1. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na dwa semestry.
 2. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych, które to podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni.
 3. Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, określa organizację kolejnego roku akademickiego.

§ 6

 1. Zajęcia dydaktyczne na Uczelni są zamknięte, chyba że Rektor zdecyduje inaczej.
 2. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

 1. Studia realizowane są na podstawie programu studiów.
 2. Programy studiów ustalane są przez Senat.
 3. Plan studiów stanowi załącznik do uchwały Senatu ustalającej program studiów.
 4. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.
 5. W sytuacji bezskutecznego upływu dwóch tygodni od dnia przedłożenia programu studiów, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 6. Regulacje zawarte w ust. 4 i 5 nie dotyczą pierwszego programu studiów, który zostanie ustalony przez Senat przed ukonstytuowaniem się samorządu studenckiego.

§ 8

 1. Uczelnia stwarza osobom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w:

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,

b) kształceniu,

c) prowadzeniu działalności naukowej.

2. Organy uczelni zmierzają do zapewnienia równych szans realizacji kształcenia na studiach przez osoby niepełnosprawne uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

3. Studentom niepełnosprawnym, którym niepełnosprawność ogranicza możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach i przystąpienia do zaliczeń oraz egzaminów w trybie ogólnie obowiązującym, przysługuje prawo do składania wniosków o zastosowanie alternatywnych metod umożliwiających studiowanie, w tym także składanie egzaminów i uzyskiwanie zaliczeń w formie dostosowanej do ich możliwości.

4. Dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów nie prowadzi do zmniejszania wymagań merytorycznych w stosunku do osoby niepełnosprawnej.

5. Wniosek o zastosowanie rozwiązań alternatywnych musi być zaopiniowany przez Rektora i złożony do właściwego dziekana.

6. Szczegółowe zasady wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych wobec studiujących osób niepełnosprawnych określa Rektor.

III. PRZYJĘCIE NA STUDIA

§ 9

 1. Przyjęcie w poczet studentów następuję z chwilą złożenia ślubowania. Tekst ślubowania określa statut.
 2. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora. Zasady rekrutacji na studia określone są w przepisach odrębnych.
 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji wydanej przez komisję rekrutacyjną.
 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 10

 1. Student innej szkoły wyższej, w tym również zagranicznej, po ukończeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie w poczet studentów Uczelni.
 2. Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej szkoły wyższej podejmuje dziekan.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta będącego cudzoziemcem, na wniosek dziekana, podejmuje rektor.
 4. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innym wydziale uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, przypisuje się taką samą liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się, uzyskiwanym w ramach programu studiów dla zajęć na danym kierunku studiów Uczelni, na który przenosi się student.
 5. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom określonym w planie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje dziekan, a w przypadku studentów cudzoziemców decyzję administracyjną podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana.
 6. Stwierdzając różnice pomiędzy efektami uczenia się osiągniętymi podczas realizacji dotychczas obowiązującego studenta programu studiów, a efektami uczenia się określonymi dla kierunku, profilu i poziomu studiów, na którym student będzie kontynuował kształcenie, dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic programowych.
 7. Dziekan ustala wykaz zajęć równoważnych realizowanych w uczelni, z której przenosi się student wraz z określeniem liczby punktów ECTS przyznanej tym zajęciom.
 8. Student przyjęty na Uczelnie w drodze przeniesienia z innej uczelni składa ślubowanie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji administracyjnej o przyjęciu w przypadku cudzoziemców, w pozostałych przypadkach od daty otrzymania rozstrzygnięcia o przyjęciu.

§ 11

 1. Student Uczelni może wnioskować o przeniesienie do innej uczelni lub na inny kierunek studiów prowadzony w ramach Uczelni.
  1. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o zmianę formy studiów na stacjonarną.
  1. Decyzję w sprawie zmiany formy studiów podejmuje dziekan.
  1. Student, który zamierza przenieść się do innej uczelni zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie dziekana jednostki macierzystej.
  1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu z uczelni, do której nastąpiło przeniesienie, student jest zobowiązany do niezwłocznego:

1) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów na Uczelni,

2) przedłożenia wypełnionej karty obiegowej,

3) zwrócenia legitymacji studenckiej.

 • Przekazanie dokumentacji studenta dotyczącej przebiegu studiów do innej Uczelni może nastąpić jedynie po wypełnieniu przez studenta zobowiązań wskazanych w ust. 3.

§ 12

 1. Wpis na listę studentów oraz wydanie legitymacji studenckiej następują po złożeniu przez studenta ślubowania. W przypadku studentów, o których mowa w § 10 wpis na listę studentów oraz wydanie legitymacji studenckiej następuje odpowiednio na podstawie decyzji rektora lub dziekana.
 2. Legitymacja studencka podlega zwrotowi z chwilą ukończenia studiów jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia.
 3. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia ma prawo zachować legitymację studencką do 31 października roku, w którym ukończyła studia.
 4. Osoba skreślona z listy studentów z innych przyczyn niż wymienione w ustępie 2 i 3 oraz w § 11 ust. 5 jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu legitymacji studenckiej.
 5. Uczelnia wydaje indeks na wniosek studenta.
 6. Koszty wydania legitymacji oraz indeksu określają przepisy odrębne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 13

 1. Poza prawami określonymi w Ustawie, student, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub innych przepisach wewnętrznych uczelni, ma prawo do:
 2. poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka wspólnoty akademickiej,
 3. zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań naukowych,
 4. podejmowaniu stażu lub praktyki zawodowej,
 5. korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, którego podstawę stanowi Biblioteka Naukowa,
 6. zapoznania się z informacjami będącymi podstawą rozliczania jego etapu studiów,
 7. zapoznania się z ustnym lub pisemnym uzasadnieniem oceny wystawionej przez nauczyciela akademickiego,
 8. wglądu do swojej teczki akt osobowych,
 9. wglądu do aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków studentów,
 10. przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta,
 11. decydowania, współdecydowania lub opiniowania we wszystkich sprawach dotyczących studentów, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami,
 12. zgłaszania do władz uczelni, za pośrednictwem organów samorządu studenckiego, postulatów dotyczących programów kształcenia i ich realizacji oraz innych spraw ważnych dla przebiegu studiów i spraw bytowych studentów,
 13. wnioskowania o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego przy udziale obserwatora, będącego przedstawicielem samorządu studentów,
 14. zrzeszania się w już istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 15. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta.

2. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:

 1. 1)        odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych,
 2. urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji

uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

 • Student będący rodzicem składa wniosek o urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w okresie pierwszego roku od dnia urodzenia dziecka.
 • Urlopu, o którym mowa powyżej, dla:
  • 1)        studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
  • studenta będącego rodzicem udziela się na okres do jednego roku

– z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.

5. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie urlopów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 14

 1. Student na pisemny wniosek może otrzymać urlop od zajęć:
  1. w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności (urlop zdrowotny),
  1. w przypadku ważnych okoliczności losowych (urlop okolicznościowy),
  1. naukowy, przeznaczony na odbycie innych studiów, studiów w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych (urlop naukowy).
 2. Rozstrzygnięcie o udzieleniu urlopu od zajęć wydaje dziekan.
 3. Urlop naukowy przeznaczony na odbycie innych studiów, może uzyskać student po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i pierwszego semestru w przypadku studiów II stopnia na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.
 4. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, poza prawem do świadczeń z funduszu stypendialnego, określonych odrębnymi przepisami.
 5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy efektami uczenia się osiągniętymi podczas realizacji dotychczas obowiązującego studenta programu studiów, a efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia, na którym student będzie kontynuował kształcenie po zakończeniu urlopu, dziekan określa przedmioty uzupełniające, których realizacja umożliwi studentowi osiągnięcie określonych efektów uczenia się i zaliczenie odpowiedniego etapu studiów.
 6. Termin uzupełniających zaliczeń ustala dziekan.

§ 15

Do podstawowych obowiązków studenta należy w szczególności:

 1. postępowanie zgodne z treścią ślubowania oraz z niniejszym Regulaminem, a także poszanowanie innych praw i tradycji Uczelni oraz postępowanie zgodnie z dobrymi obyczajami,
 2. poszanowania idei dobra wspólnego, patriotyzmu i otwartość na współpracę z innymi narodami oraz uznanie dziedzictwa chrześcijańskiego jako fundamentu kultury europejskiej,
 3. poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej,
 4. dbałość o dobre imię Uczelni,
 5. zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej Uczelni,
 6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach,
 7. zaliczenie praktyk zawodowych,
 8. terminowego wnoszenia opłat za realizację odpłatnych usług edukacyjnych,
 9. wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej sposobu, formy i jakości każdych zajęć, których był uczestnikiem.

§ 16

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną.
  1. W skład każdej z komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzą:
 2. powołany przez Rektora przewodniczący, którym jest zawsze nauczyciel akademicki,
 3. dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich, powołani przez Rektora,
 4. dwaj przedstawiciele studentów, powołani przez Rektora spośród osób wskazanych przez samorząd studencki.
  1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.
  1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów jest powoływany przez Rektora spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
  1. Kadencja Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.
  1. Rektor powołuje co najmniej dwóch rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.
  1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów na polecenie Rektora przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a następnie informuje Rektora o dokonanych ustaleniach.
  1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć Rektorowi wniosek o wymierzenie kary upomnienia.
  1. Komisje, o których mowa w ust. 1, powoływane są na czteroletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna z początkiem kadencji Senatu.
  1. Postępowanie przed komisjami, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane jest z zachowaniem zasad i trybu określonego w Ustawie oraz Statucie.
  1. Karami dyscyplinarnymi są:
 5. upomnienie
 6. nagana
 7. nagana z ostrzeżeniem
 8. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku,
 9. wydalenie z Uczelni.

§ 17

 1. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, poza prawem do świadczeń z funduszu stypendialnego, określonych odrębnymi przepisami.
 3. Student posiada prawo do wznowienia studiów, przy czym, prawo to wygasa po upływie 5 lat od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów.

V. ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW

§ 18

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki.
 2. Termin sesji egzaminacyjnych oraz ich organizacje ustala Rektor w porozumieniu z dziekanem oraz organami samorządu studentów.
 3. Student ma obowiązek przystąpić do wszystkich zaliczeń i egzaminów w terminach ustalonych przez prowadzących poszczególne zajęcia.
 4. W uzasadnionych przypadkach, student za zgodą Dziekana może przystąpić w trybie indywidualnym do zaliczenia lub egzaminu przed lub po terminie sesji egzaminacyjnej.
 5. W przypadku zajęć, w ramach których odbywają się ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.
 6. Zaliczenie lub egzamin odbywa się w terminie pierwszym i poprawkowym. Dopuszczalna jest organizacja egzaminów i zaliczeń w terminie zerowym dla osób i na zasadach określonych przez egzaminatora.
 7. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia zajęć określa sylabus przedmiotu.
 8. Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność.
 9. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student wnosi do Rektora Uczelni najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym ustała przyczyna nieobecności. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje rektor.
 10. Wyniki zaliczenia lub egzaminu są ogłaszane studentom najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin.
 11. W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu odbywającego się w formie pisemnej egzaminator, na wniosek studenta, udostępnia mu do wglądu ocenioną pracę. Zasadę tę stosuje się również do innych prac podlegających ocenie w trakcie studiów.

§ 19

Stwierdzenie przez egzaminatora niesamodzielności pracy studenta, plagiatu pracy lub naruszenie obowiązujących zasad przeprowadzania zaliczenia lub egzaminu skutkuje otrzymaniem przez studenta oceny niedostatecznej z zaliczenia lub egzaminu.

§ 20

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry – 5.0,
  1. dobry plus – 4.5,
  1. dobry – 4.0,
  1. dostateczny plus – 3.5,
  1. dostateczny – 3.0,
  1. niedostateczny – 2.0.
 2. W przypadku zaliczania praktyk zawodowych lub zajęć dydaktycznych, których obowiązek realizacji nie wynika z programu studiów, stosuje się zapis: zaliczony lub niezaliczony.
 3. Do średniej ocen wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta w toku studiów.

§ 21

 1. Student, zgłaszający uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu bądź przebiegu zaliczenia lub egzaminu, może wnioskować o zarządzenie egzaminu komisyjnego, który powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku.
  1. Wniosek o jakim mowa w ust. 1, student składa w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.
  1. Egzamin komisyjny odbywa się w formie ustnej przed komisją powołaną przez dziekana, chyba że specyfika zajęć wymaga złożenia egzaminu w formie pisemnej.
  1. Dziekan wyznacza komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: wyznaczona przez niego osoba jako przewodniczący oraz nauczyciel akademicki będący specjalistą w zakresie problematyki, której dotyczy egzamin.
  1. Podczas egzaminu komisyjnego obserwatorem jest osoba wyznaczona przez samorząd studencki.
  1. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisyjnego studentowi nie przysługuje prawo do powtarzania tych zajęć. W takim przypadku rektor podejmuje decyzję o powtórzeniu semestru lub roku akademickiego albo skreśleniu z listy studentów.

§ 22

 1. Student jest zobowiązany odbyć studencką praktykę zawodową w wymiarze i na zasadach określonych w programie studiów.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanych przez studenta doświadczeń zawodowych lub prowadzonej działalności, jeżeli w ich wyniku osiągnięte zostały efekty uczenia się założone dla praktyki przewidzianej w programie studiów.
  1. Student, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w terminie przewidzianym programem studiów, może otrzymać zezwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie, jednak nie później niż w ostatnim semestrze studiów.
  1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył w danym roku praktyki przewidzianej programem studiów, dziekan wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie skreślenia studenta z listy studentów.

§ 23

 1. Punkty ECTS są przypisywane wszystkim zajęciom wynikającym z programu studiów.
 2. Liczba punktów ECTS przyporządkowanych poszczególnym zajęciom odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia efektów uczenia się. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych w Uczelni, jak i jego pracę własną.
 3. Liczbę punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru i roku akademickiego określa program studiów obowiązujący dla danego kierunku studiów.
 4. W przypadku, gdy student nie zaliczył w danym roku akademickim wszystkich zajęć objętych programem studiów i uzyskał zgodę rektora na powtarzanie zajęć, może on kontynuować, za zgodą rektora, naukę na wyższym roku akademickim z deficytem punktowym wynikającym z liczby punktów przypisanych do zajęć, które student zobowiązany jest powtórzyć. Deficyt ten student zobowiązany jest uzupełnić w terminie wyznaczonym przez rektora.

§ 24

 1. Przeniesienie lub uznanie punktów ECTS uzyskanych w szczególności w uczelniach zagranicznych lub w Uczelni podczas studiów na innym kierunku, możliwe jest na wniosek studenta kierowany do dziekana.
 2. Wniosek o przeniesienie punktów ECTS uzyskanych innych uczelniach, musi zawierać dokumentację przebiegu studiów.
 3. Warunkiem przeniesienia lub uznania punktów ECTS, o które student występuje, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się określonych dla odpowiedniego programu studiów prowadzonego w Uczelni.

§ 25

 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia z zajęć lub pozytywnej oceny z egzaminu w wyznaczonym terminie, może zostać skreślony z listy studentów. Skreślenia dokonuje Rektor.
 2. Na wniosek studenta, Rektor może zezwolić na powtórzenie semestru albo roku akademickiego

VI. ZAKOŃCZENIE STUDIÓW


§ 26

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:

 1. 1)   uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:
  1. 180 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
  1. 90 punktów ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia,
  1. 300 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów,
 2. złożenie egzaminu dyplomowego,
 3. pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 4. 4.    Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 5. Pracę dyplomowa w formie pisemnej, uczelnia sprawdza przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy.
 6. Recenzje pracy dyplomowej są jawne.
 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
 8. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

§ 27

 1. Skreślenia studenta z listy studentów dokonuje się w przypadku:

1) niepodjęcia studiów, tj. niepotwierdzenia na piśmie faktu złożenia ślubowania w przeciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego,

2) pisemnej rezygnacji ze studiów,

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego,

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 • Studenta można skreślić z listy studentów w przypadku:
 • stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w sylabusie,
 • stwierdzenia braku postępów w nauce, a w szczególności:

a) więcej niż jednokrotnego niezaliczenia danego etapu studiów lub zajęć,

b) nieuzyskania przez studenta minimalnej liczby punktów ECTS,

 • nieuzyskania zaliczenia roku studiów w określonym terminie,
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem odpłatnych zajęć dydaktycznych.
 • Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji, od której przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 28

 1. Student, który został skreślony z listy studentów, może wznowić studia za zgodą dziekana nie wcześniej niż w następnym roku akademickim.
 2. Student, który został skreślony z listy studentów, może wznowić studia za zgodą dziekana w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty skreślenia na danym kierunku studiów.
 3. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów, następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.
 4. Wznowienie studiów nie jest dopuszczalne w stosunku do osoby, która została skreślona z uwagi na dopuszczenie się deliktu dyscyplinarnego.
 5. Wnioski o wznowienie studiów powinny być złożone przed rozpoczęciem roku akademickiego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego.
 6. Student ma prawo do jednokrotnego wznowienia studiów na danym kierunku i poziomie studiów.
 7. Student, który wznawia studia składa ślubowanie w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia o wznowieniu studiów.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.