Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Uchwała nr 10e/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 pkt 16 Statutu Uczelni Collegium Intermarium, Senat Uczelni Collegium Intermarium uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Uchwała nadaje niniejszy Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.
 2. Infrastruktura badawcza, w tym aparatura naukowo – badawcza to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo – badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac badawczych i rozwojowych.

II. ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ

§ 2

 1. Zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą badawczą sprawuje Prorektor ds. nauki.
 2. Prorektor ds. nauki prowadzi ewidencję infrastruktury badawczej – spis infrastruktury badawczej uczelni Collegium Intermarium.
 3. Aktualizacja spisu infrastruktury badawczej następuje nie rzadziej niż raz na rok, w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego.
 4. Prorektor ds. nauki:
 5. udostępnia infrastrukturę badawczą użytkownikom infrastruktury badawczej;
 6. informuje użytkowników infrastruktury badawczej o możliwościach oraz zasadach udostępnienia i korzystania z infrastruktury badawczej.
 7. Prorektor ds. nauki ma prawo:
 8. w uzasadnionych przypadkach odmówić wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej;
 9. w uzasadnionych przypadkach zmienić zasady udostępniania i korzystania z infrastruktury badawczej;
 10. odmówić w każdym momencie możliwości dalszego korzystania z infrastruktury badawczej w przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 11.  Prorektor ds. nauki powierza realizację zadań związanych z korzystaniem i udostępnianiem infrastruktury badawczej kierownikowi jednostki organizacyjnej uczelni lub innej jednostki organizacyjnej.
 12. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni lub innej jednostki organizacyjnej opracowuje instrukcję dla infrastruktury badawczej pozostającej w jego dyspozycji.
 13. Instrukcję dla infrastruktury badawczej zatwierdza Prorektor ds. nauki.
 14. Instrukcja powinna określać w szczególności:
 15. lokalizację infrastruktury badawczej na uczelni Collegium Intermarium (wydział, instytut, jednostka organizacyjna uczelni, inna jednostka organizacyjna);
 16. szczegółowy wykaz elementów składowych Infrastruktury badawczej, w tym ich wartość początkową i datę nabycia;
 17. zakres badań i usług możliwych do wykonania przy wykorzystaniu Infrastruktury badawczej;
 18. wskazanie opiekuna infrastruktury badawczej;
 19. zasady pierwszeństwa dostępu i dostępności infrastruktury badawczej;
 20. wykaz niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do prawidłowego korzystania z infrastruktury badawczej;
 21. zasady bezpiecznego korzystania z Infrastruktury badawczej, w tym ograniczenia dostępu i wymogi dopuszczenia do pracy z użyciem infrastruktury badawczej;
 22. zasady rezerwacji infrastruktury badawczej, w tym szczegółowe prawa i obowiązki osób korzystających z infrastruktury badawczej;
 23. zasady eksploatacji i przechowywania materiałów do badań i analizy;
 24. ewentualne materiały szkoleniowe i instrukcje dla użytkowników infrastruktury badawczej
 25. Instrukcje powinny zostać zatwierdzone w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu lub od daty nabycia danej infrastruktury badawczej.

III. OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

§ 3

 1. Zasady udostępniania infrastruktury badawczej dotyczą infrastruktury badawczej posiadanej przez uczelnię Collegium Intermarium lub nabytej ze środków pochodzących:
 2. ze środków własnych uczelni Collegium Intermarium;
 3. z dotacji Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 4. z funduszy Unii Europejskiej i programów międzynarodowych;
 5. z innych środków zewnętrznych.
 6. Infrastruktura badawcza jest udostępniana zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi przez instytucje finansujące lub współfinansujące projekty uczelni Collegium Intermarium oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. . Infrastruktura badawcza jest udostępniana w celu realizacji:
 8. działalności naukowej;
 9. działalności dydaktycznej;
 10. świadczenia usług laboratoryjnych przez uczelnię Collegium Intermarium, w tym usług komercyjnych.
 11. Udostępnienie infrastruktury badawczej podmiotowi trzeciemu wymaga zawarcia przez uczelnię Collegium Intermarium umowy z takim podmiotem.
 12. Infrastruktura badawcza nie będzie udostępniana, jeżeli:
 13. zaplanowane czynności, sposób lub cel wykonywanych badań lub prac jest niezgodny z prawem, zasadami etyki lub narusza dobre imię uczelni Collegium Intermarium;
 14. osoba, która ma korzystać z infrastruktury badawczej nie posiada niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do prawidłowego użytkowania infrastruktury badawczej;
 15. zaplanowane czynności z wykorzystaniem infrastruktury badawczej mają dotyczyć wykorzystania materiałów niebezpiecznych;
 16. zaplanowane czynności z wykorzystaniem infrastruktury badawczej z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą skutkować ryzykiem zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury badawczej.
 17. Infrastruktura badawcza uczelni Collegium Intermarium jest udostępniana w jej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 7.
 18. Infrastruktura badawcza uczelni Collegium Intermarium może być udostępniana poza jej siedzibą jedynie za pisemną zgodą kierownika jednostki organizacyjnej uczelni lub innej jednostki organizacyjnej, dysponującej daną infrastrukturą badawczą.
 19. Infrastruktura badawcza uczelni Collegium Intermarium jest udostępniana przez opiekuna infrastruktury badawczej wskazanego w Instrukcji.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ PRZEZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW

§ 4

 1. Użytkownik infrastruktury badawczej jest zobowiązany do:
 2. należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą udostępnionej mu infrastruktury badawczej;
 3. zagwarantowania, że wszystkie osoby dopuszczone do pracy z udostępnioną infrastrukturą badawczą posiadają odpowiednie kwalifikacje poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 4. informowania uczelni Collegium Intermarium o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pracy z udostępnioną infrastrukturą badawczą;
 5. zachowania należytej ostrożności podczas eksploatacji udostępnionej infrastruktury badawczej, w tym do przestrzegania zasad BHP i przeciwpożarowych;
 6. stosowania się do odpowiedniej instrukcji oraz wszelkich zaleceń opiekuna infrastruktury badawczej w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji udostępnionej infrastruktury badawczej;
 7. zwrotu infrastruktury badawczej po upływie okresu udostępnienia w stanie niepogorszonym.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 5

 1. Uczelnia Collegium Intermarium nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystywania infrastruktury badawczej lub gdy obsługuje ją osoba nieupoważniona, za poprawność wyników obliczeń oraz za wadliwe działanie Infrastruktury badawczej lub jej awarię.
 2. Uczelnia Collegium Intermarium nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pozostawione przez użytkownika infrastruktury badawczej materiały, pliki lub inne dokumenty niezależnie od ich formy, a w szczególności nie odpowiada za ich publikację przez osoby nieuprawnione.
 3. Za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury badawczej odpowiedzialność ponosi użytkownik infrastruktury badawczej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

VI. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE I KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

§ 6

 1. Korzystanie z infrastruktury badawczej może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.
 2. Szczegółowe zasady ustalania opłat za korzystanie i udostępnianie infrastruktury badawczej jednostkom organizacyjnym uczelni Collegium Intermarium, użytkownikom infrastruktury badawczej i podmiotom zewnętrznym, zwane dalej: „Zasadami pobierania opłat”, są opracowywane przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej uczelni lub innej jednostki organizacyjnej oraz przekazywane Prorektorowi ds. nauki.
 3. Prorektor ds. nauki przedstawia „Zasadami pobierania opłat” do zatwierdzenia Prezydentowi.
 4. Zasady pobierania opłat muszą uwzględniać co najmniej następujące składowe kosztów korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej:
 5. koszt obsługi infrastruktury badawczej przez opiekuna infrastruktury badawczej;
 6. koszty amortyzacji sprzętu lub aparatury;
 7. koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty administracyjnie i koszty ubezpieczenia związane z wykorzystaniem danego składnika Infrastruktury badawczej;
 8. zysk finansowy uczelni Collegium Intermarium.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, a w pozostałym zakresie decyzje podejmuje Prorektor ds. nauki.

Wynik głosowania: w głosowaniu jawnym oddano … głosy: … głosy ZA, … głosów PRZECIW, … głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Decyzja: Uchwała została przyjęta.

Rektor Uczelni Collegium Intermarium

dr Tymoteusz Zych