Regulamin Funduszu Stypendialnego Collegium Intermarium

Uchwała nr 8/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalająca Regulamin Funduszu Stypendialnego Collegium Intermarium.

Na podstawie § 40 ust. 6 Statutu Senat Uczelni Collegium Intermarium ustala, co następuje:

§ 1

 1. Uczelnia Collegium Intermarium – zwana dalej Uczelnią – tworzy Fundusz Stypendialny Collegium Intermarium, zwany dalej Funduszem.
 2. Fundusze stypendialne mogą pokrywać w części lub całości opłaty za pobieranie nauki w Uczelni lub inne koszty związane z edukacją.
 3. Stypendia przeznaczone są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu LLM in Human Rights and International Dispute Resolution oraz Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty.
 4. Fundusz jest przeznaczony na realizację następujących celów:
 5. pozyskiwanie kandydatów z wybitnymi wynikami i osiągnięciami na studia prowadzone przez Collegium Intermarium,
 6. wyróżnianie najlepszych studentów studiów oraz słuchaczy przyjętych na studia w Collegium Intermarium,
 7. podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Collegium Intermarium;
 8. zwiększanie aktywności naukowej oraz działalności społecznej studentów oraz słuchaczy Collegium Intermarium.

5. Cele Funduszu będą realizowane poprzez:

 1. zwolnienie z czesnego na okres jednego roku akademickiego dla studentów i słuchaczy z najlepszymi wynikami i osiągnięciami zdobytymi przed podjęciem studiów albo na studiach jednolitych studiach magisterskich i  studiach podyplomowych,
 2. obniżenie wysokości czesnego za studia o 20 %.
 3. w wyjątkowych przypadkach obniżenie wysokości czesnego za studia o 30% albo o 10%.

§ 2.

 1. Środki z Własnego Funduszu Stypendialnego pochodzą z innych źródeł niż środki budżetu państwa i środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
 2. Fundusz tworzony jest w szczególności z:
  1. przychodów własnych Collegium Intermarium, o ile Założyciel tak postanowi,
  1. darowizn, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Stypendium ustanowione ze środków pochodzących z darowizny, spadku lub zapisu może uwzględniać życzenie darczyńcy lub spadkodawcy odnośnie nazwy funduszu i kryteriów przyznawania stypendium.
 4. Darczyńca, na swoje wyraźne życzenie, ma uprawnienie do spotkania się ze studentem lub słuchaczem objętym stypendium pochodzącym z darowizny.

5. Funduszem stypendialnym zarządza Rektor.

§ 3.

 1. Rektor na stronie internetowej Uczelni ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu, jeżeli stan środków funduszu pozwala na przyznanie stypendiów, z wyłączeniem środków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b.

2. Liczba możliwych do przyznania stypendiów określana jest co roku przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 Rektor wskazuje odpowiednio liczbę stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. a, b oraz c a także szczegółowe warunki przyznawania stypendiów w danym roku akademickim z uwzględnieniem § 4.

§ 4.

 1. Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane są za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną.
 2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. a za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną są przyznawane dla:
 3. studentów jednolitych magisterskich, którzy łącznie spełnili następujące warunki:
 4. uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 90% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury i prowadzili działalność społeczną lub zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 5. wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni,
 6. złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium;
 7. w odniesieniu do rozpoczynających studia słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu LLM in Human Rights and International Dispute Resolution, którzy spełnili następujące warunki:
 8. stworzyli anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka (10-20 tys. znaków);
 9. wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni;
 10. złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium;
 11. w odniesieniu do rozpoczynających studia słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty, którzy spełnili następujące warunki:
 12. stworzyli esej na temat: „Dlaczego potrzebujemy klasycznej kultury europejskiej?” (5 tys. znaków ze spacjami);
 13. złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium;
 14. studentów pozostałych lat stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium, łącznie spełnili następujące warunki:
 15. osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,75, chyba że Rektor ustali wysokość średniej ocen wymaganej w danym roku akademickim odmiennie,
 16. uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe,
 17. wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni.
 18. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. b za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną są przyznawane dla studentów stacjonarnych jednolitych magisterskich pierwszego roku, którzy łącznie spełnili następujące warunki:
 19. uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 75% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury i prowadzili działalność społeczną lub zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 20. wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni,
 21. złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium;
 22. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. b) za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną są przyznawane dla studentów pozostałych lat studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium, łącznie spełnili następujące warunki:

a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,5, chyba że Rektor ustali wysokość średniej ocen wymaganej w danym roku akademickim odmiennie,

b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe,

c) wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni.

 • Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. c) mogą być przyznane rozpoczynającym studia słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty, którzy spełnili następujące warunki:
 • stworzyli esej na temat: „Dlaczego potrzebujemy klasycznej kultury europejskiej?” (5 tys. znaków ze spacjami);
 • złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium.
 • O stypendia, o których mowa w ust. 1, mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.
 • Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.
 • Rektor, w ogłoszeniu o naborze wniosków, określa liczbę stypendiów, które mogą być także przyznane studentom cudzoziemcom.
 • O liczbie stypendiów, o których mowa w ust. 2 – 5 na każdy rok akademicki, decyduje Rektor.

§ 5.

O stypendium z Funduszu nie może ubiegać się student lub słuchacz:

1) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku stypendialnego;

2) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku

stypendialnego;

3) powtarzający rok lub semestr studiów;

4) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.

§ 6.

 1. Studenci lub słuchacze ubiegający się o stypendium z Funduszu składają następujące dokumenty:
 2. wniosek o przyznanie stypendium,
 3. dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, kopie świadectw maturalnych w przypadku studentów, lub dyplomy ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranckich potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia.
 4. list motywacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c.
  1. Dokumenty za zgodność z oryginałem może potwierdzić notariusz lub pracownik Collegium Intermarium upoważniony przez Rektora.
  1. Wniosek stypendialny wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających zgłoszone we wniosku osiągnięcia, kandydat składa do Rektora za pośrednictwem właściwego dziekanatu w terminach wskazanych w ogłoszeniu Rektora Collegium Intermarium o naborze wniosków stypendialnych z Funduszu.
  1. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji również w języku angielskim.
  1. Ze studentem lub słuchaczem, któremu przyznano stypendium, zawierana jest umowa o realizację stypendium z Funduszu.

§ 7.

1. Rektor powołuje komisje stypendialne odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny wniosków określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Oceny wniosków, dokonuje komisja w składzie:

1) prorektor właściwy ds. kształcenia – jako przewodniczący;

2) nauczyciele akademiccy powołani w skład komisji przez Rektora;

3) przedstawiciel Samorządu Studentów – po ukonstytuowaniu.

3. Komisje stypendialne powoływane są na dany rok akademicki i obradują na posiedzeniach z których każdorazowo sporządzany jest protokół.

4. Komisja stypendialna przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków stypendialnych.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku komisja stypendialna pozostawia go bez rozpoznania, po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia poinformowania o braku lub doręczenia wezwania.

6. Z przeprowadzonego postępowania przygotowywany jest protokół wraz ze wskazaniem wniosków, które w ocenie Komisji kwalifikują studenta lub słuchacza do otrzymania stypendium.

7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią komisji zawartą w protokołach sporządzonych z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

§ 8.

Od decyzji Rektora przysługuje prawo złożenia do tego organu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 9.

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku, gdy:

1) został skreślony z listy studentów;

2) informacje zawarte we wniosku nie były zgodne z prawdą;

3) zrezygnował z otrzymywania stypendium;

4) zrezygnował ze studiów.

 2. Utrata praw do otrzymywania stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przesłanki określone w ust. 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 student jest zobowiązany do zwrotu całości pobranego stypendium.

3. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku zawieszenia w prawach studenta do czasu wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Przywrócenie wypłaty świadczenia następuje decyzją Rektora na wniosek studenta.

§ 10.

 1. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń oraz nie ogranicza prawa studenta i słuchacza do ubiegania się o przyznanie i otrzymywanie innych form pomocy materialnej
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statut Uczelni oraz Regulaminy studiów.